x

 

Olyan gépkocsi típusok esetében, melyekre nincsen kidolgozott munkanorma, a vállalkozó a közel azonos típusú gépjármű időnormáit alkalmazhatja, vagy a vállalkozó által meghatározott, árvetéssel alátámasztott (műveleti idők, összidők) javítási díjat fizet a megrendelő a számlázás során.

 

Az érvényes óraszorzókat a munkafelvételnél vagy a pénztárnál kifüggesztett tájékoztató tartalmazza. A gépjármű és annak okmányainak átadása a megrendelő részére csak a számla kiegyenlítése után történik meg. Amennyiben a javítási számla összege a 20.000 Ft-ot meghaladja a vállalkozó a 249/2004 (VIII.27) számú Kormányrendeletben előírt „Jótállási jegy” (3. számú melléklet) kitöltését és a megrendelő részére történő átadását köteles elvégezni.

 

Minőségellenőrzés

 
A szolgáltatás igénybevételére beérkező gépjármű vizsgálatának, javításának minősége a fogadástól az elkészülés utáni át-adásig a teljes tevékenység folyamán biztosított.
Ennek érdekében a vállalkozó ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert vezetett be, és harmadik, független, erre jogosítvánnyal rendelkező szervezettel tanúsítatott.
A tevékenységet végzők, az általuk végzett munkáért és annak minőségéért felelősséget vállalnak. Ezt a felelősség vállalást, a járművet kísérő munkalapon aláírásukkal igazolják. A jármű érkezéskori minőségét /járműátvétel/ és átadás előtti minőségét /visszaadás előtt/, valamint a javítás folyamatosságát a műhelyvezető, illetve a munkafelvevő ellenőrzi és biztosítja. Az időszakos műszaki vizsga tevékenység minőségirányítási folyamatait külön eljárás utasítás (ME 09-03) szabályozza.
 

A szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok intézése

 
Az elvégzett szolgáltatással kapcsolatos minőségi kifogások bejelentését a megrendelőnek írásban kell megtennie. A minőségi kifogás bejelentésekor a megrendelő köteles egyidejűleg a javítási számlát és a jótállási jegyet is bemutatni.
A téves hiba megállapítás alapján szükségtelenül elvégzett munka ellenértékének kifizetését a megrendelő a gépjármű átvételekor megtagadhatja.
 

A megrendelő a jótállási feltételek (5. számú melléklet) alapján - melyek a pénztárnál, illetve a műhelyben ki vannak függesztve – a számla és a jótállási jegy egyidejű bemutatása mellett a számára megjelölt jótállási időn belül kérheti:

 
 • a hibásan vagy hiányosan elvégzett munka kijavítását,
 • a kifizetett díj arányos csökkentését, illetve visszafizetését,
 • az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását.
 
A hibás teljesítés miatt meghibásodott gépjármű beszállításáról a szolgáltató telephelyére a megrendelőnek kell gondoskodnia. A szolgáltató jótállási kötelezettségének saját telephelyén tesz eleget. 
Jótállási igény bejelentése esetén a 4. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell 2 példányban kiállítani, melynek egyik példánya a jótállási igényt érvényesítő megrendelő részére kerül átadásra. 
Vállalkozó a megrendelő minőségi kifogásait lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül köteles megvizsgálni, és ha azok alaposak, a jótállásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően köteles javítani a hibákat. Amennyiben a kifogás okát a vállalkozó a megrendelő által elfogadott határidőn belül alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a megrendelőt tájékoztatja és újabb javítási határidőt jelöl meg. Ha a vállalkozó a minőségi kifogást nem ismeri el, köteles erről a megrendelőt írásban tájékoztatni.
 
A szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha a vállalkozó a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámítja. Nem tekinthető hibásnak a szolgáltatás, ha a vállalkozó a jármű megbontása során olyan hibát talál, ami a hibafelvételkor nem volt megállapítható és a megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a vállalkozónál nem rendeli meg.
 

Az előzőekben meghatározott alapelvek alapján a panasz kivizsgálása az alábbiak szerint történik:

 

 • a javítás, mennyiben szolgálta a munkavállalásra vonatkozó bizonylatokban (megrendelőlap) rögzített és a megrendelő tudomására ho¬zott, vagy az általa kért hiba elhárítását,
 • a jármű megbontása és javítása során előállt-e olyan újabb hiba, ami a hibafelvétel során nem jelentkezett és erről a megrendelő kapott-e tájékoztatást,
 • a számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e a felhasznált anyagok és alkatrészek szükségessége,
 • helyesen került-e megállapításra, a javításra vonatkozó jótállás mértéke, időtartama
 • a javítás eredményeként bekövetkezett-e a javított részegységek javulása és ha azok beállítási és működési paraméterei mérhetők, mennyiben felelnek meg a gyártó által megadott értékeknek,
 • a rendeltetésszerű üzem szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzése szemrevételezéssel működés, illetve futópróbával történik,
 • ha a panaszos a vizsgálatnál jelen kíván tenni, úgy ezt a szolgáltató számára biztosítja.
 

Fontos tudnivalók

 
 • Amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja a szolgáltatást nyújtó vállalkozót jótállási kötelezettség terheli. 
 • A jótállás időtartama hat hónap.
 • A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a jármű a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadásával kezdődik.
 • A vállalkozó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknál a fogyasztóra nézve kedvezőbb jótállási feltételeket vállalhat.
 • Semmis az a megállapodás, amely a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el.
 • A vállalkozó köteles a fogyasztónak a szolgáltatás díjának átvételekor, legkésőbb a jármű a fogyasztó vagy megbízottja részére történő átadásakor – külön kérés nélkül – jótállási jegyet átadni.
 • A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
 • A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét nem érinti.
 • A jogosult a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel.
 • A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.
 • A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
 

A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

 

 • a fogyasztó nevét, címét,
 • a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
 • az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését, díját,
 • a jármű átadása vagy az üzembe helyezés időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a kifogás rendezésének módját.
 
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. 
A vállalkozó a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadni köteles. Amennyiben a vállalkozó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról a fogyasztót legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni. Ha a kötelezett a jármű kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással, kijavíttathatja. A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.

100 új buszt kap a Magyar Honvédség

100 új buszt kap a Magyar Honvédség Mintegy száz modern busszal gazdagodik 2019-re a Magyar Honvédség – közölte dr. Simicskó István honvédelmi miniszter a HM CURRUS Zrt. és az IKARUS Járműtechnikai Kft. együttműködésével elkészült, CURRUS ARIES-VOLVO, Euro VI-os motorral szerelt csapatszállító busz prototípusának bemutatóján, szeptember 21-én, csütörtökön Székesfehérváron. Tovább


További cikkek

Innovatív hadiipari partner a védelemgazdaság szolgálatában