x

 

Olyan gépkocsi típusok esetében, melyekre nincsen kidolgozott munkanorma, a vállalkozó a közel azonos típusú gépjármű időnormáit alkalmazhatja, vagy a vállalkozó által meghatározott, árvetéssel alátámasztott (műveleti idők, összidők) javítási díjat fizet a megrendelő a számlázás során.

 

Az érvényes óraszorzókat a munkafelvételnél vagy a pénztárnál kifüggesztett tájékoztató tartalmazza. A gépjármű és annak okmányainak átadása a megrendelő részére csak a számla kiegyenlítése után történik meg. Amennyiben a javítási számla összege a 20.000 Ft-ot meghaladja a vállalkozó a 249/2004 (VIII.27) számú Kormányrendeletben előírt „Jótállási jegy” (3. számú melléklet) kitöltését és a megrendelő részére történő átadását köteles elvégezni.

 

Minőségellenőrzés

 
A szolgáltatás igénybevételére beérkező gépjármű vizsgálatának, javításának minősége a fogadástól az elkészülés utáni át-adásig a teljes tevékenység folyamán biztosított.
Ennek érdekében a vállalkozó ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert vezetett be, és harmadik, független, erre jogosítvánnyal rendelkező szervezettel tanúsítatott.
A tevékenységet végzők, az általuk végzett munkáért és annak minőségéért felelősséget vállalnak. Ezt a felelősség vállalást, a járművet kísérő munkalapon aláírásukkal igazolják. A jármű érkezéskori minőségét /járműátvétel/ és átadás előtti minőségét /visszaadás előtt/, valamint a javítás folyamatosságát a műhelyvezető, illetve a munkafelvevő ellenőrzi és biztosítja. Az időszakos műszaki vizsga tevékenység minőségirányítási folyamatait külön eljárás utasítás (ME 09-03) szabályozza.
 

A szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok intézése

 
Az elvégzett szolgáltatással kapcsolatos minőségi kifogások bejelentését a megrendelőnek írásban kell megtennie. A minőségi kifogás bejelentésekor a megrendelő köteles egyidejűleg a javítási számlát és a jótállási jegyet is bemutatni.
A téves hiba megállapítás alapján szükségtelenül elvégzett munka ellenértékének kifizetését a megrendelő a gépjármű átvételekor megtagadhatja.
 

A megrendelő a jótállási feltételek (5. számú melléklet) alapján - melyek a pénztárnál, illetve a műhelyben ki vannak függesztve – a számla és a jótállási jegy egyidejű bemutatása mellett a számára megjelölt jótállási időn belül kérheti:

 
 • a hibásan vagy hiányosan elvégzett munka kijavítását,
 • a kifizetett díj arányos csökkentését, illetve visszafizetését,
 • az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását.
 
A hibás teljesítés miatt meghibásodott gépjármű beszállításáról a szolgáltató telephelyére a megrendelőnek kell gondoskodnia. A szolgáltató jótállási kötelezettségének saját telephelyén tesz eleget. 
Jótállási igény bejelentése esetén a 4. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell 2 példányban kiállítani, melynek egyik példánya a jótállási igényt érvényesítő megrendelő részére kerül átadásra. 
Vállalkozó a megrendelő minőségi kifogásait lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül köteles megvizsgálni, és ha azok alaposak, a jótállásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően köteles javítani a hibákat. Amennyiben a kifogás okát a vállalkozó a megrendelő által elfogadott határidőn belül alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a megrendelőt tájékoztatja és újabb javítási határidőt jelöl meg. Ha a vállalkozó a minőségi kifogást nem ismeri el, köteles erről a megrendelőt írásban tájékoztatni.
 
A szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha a vállalkozó a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámítja. Nem tekinthető hibásnak a szolgáltatás, ha a vállalkozó a jármű megbontása során olyan hibát talál, ami a hibafelvételkor nem volt megállapítható és a megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a vállalkozónál nem rendeli meg.
 

Az előzőekben meghatározott alapelvek alapján a panasz kivizsgálása az alábbiak szerint történik:

 

 • a javítás, mennyiben szolgálta a munkavállalásra vonatkozó bizonylatokban (megrendelőlap) rögzített és a megrendelő tudomására ho¬zott, vagy az általa kért hiba elhárítását,
 • a jármű megbontása és javítása során előállt-e olyan újabb hiba, ami a hibafelvétel során nem jelentkezett és erről a megrendelő kapott-e tájékoztatást,
 • a számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e a felhasznált anyagok és alkatrészek szükségessége,
 • helyesen került-e megállapításra, a javításra vonatkozó jótállás mértéke, időtartama
 • a javítás eredményeként bekövetkezett-e a javított részegységek javulása és ha azok beállítási és működési paraméterei mérhetők, mennyiben felelnek meg a gyártó által megadott értékeknek,
 • a rendeltetésszerű üzem szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzése szemrevételezéssel működés, illetve futópróbával történik,
 • ha a panaszos a vizsgálatnál jelen kíván tenni, úgy ezt a szolgáltató számára biztosítja.
 

Fontos tudnivalók

 
 • Amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja a szolgáltatást nyújtó vállalkozót jótállási kötelezettség terheli. 
 • A jótállás időtartama hat hónap.
 • A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a jármű a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadásával kezdődik.
 • A vállalkozó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknál a fogyasztóra nézve kedvezőbb jótállási feltételeket vállalhat.
 • Semmis az a megállapodás, amely a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el.
 • A vállalkozó köteles a fogyasztónak a szolgáltatás díjának átvételekor, legkésőbb a jármű a fogyasztó vagy megbízottja részére történő átadásakor – külön kérés nélkül – jótállási jegyet átadni.
 • A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
 • A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét nem érinti.
 • A jogosult a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel.
 • A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.
 • A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
 

A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

 

 • a fogyasztó nevét, címét,
 • a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
 • az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését, díját,
 • a jármű átadása vagy az üzembe helyezés időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a kifogás rendezésének módját.
 
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. 
A vállalkozó a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadni köteles. Amennyiben a vállalkozó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról a fogyasztót legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni. Ha a kötelezett a jármű kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással, kijavíttathatja. A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.

Az amerikai tengerészgyalogosság eszközparkjának fejlesztése

Az amerikai tengerészgyalogosság eszközparkjának fejlesztése Az Egyesült Államok tengerészgyalogságának eszközparkja három vonalon is megújítás előtt áll. Ezek egyike a US Marine Corps egyik ambiciózus programja a fegyvernem kétéltű partraszállító harcjárműveinek megújítását célzó EFV (Expeditionary Fighting Vehicle – Expedíciós Harcjármű) program volt. Tovább


További cikkek

Innovatív hadiipari partner a védelemgazdaság szolgálatában